Håndtering af personlige oplysninger

rygeafvaening1_web

Privatlivs politik                                                                                                

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset  en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

 

Typer af oplysninger

Lægehuset kan indsamle og behandle  flere typer personoplysninger :

Navn, adresse,. e-mailadresse, telefonnummer, CPR, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse .

Helbredsoplysninger, prøvesvar, tests, røntgen- og scanningsbeskrivelser.

Seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold, når disse er relevante for undersøgelse, diagnostik eller behandling.

 

Formål

Diagnostisk og behandling af dig som patient.

Udarbejdelse af lægeerklæringer og attester.

Kommunikation med andre sundhedspersoner.

Indberetning til lovpligtige kliniske kvalitetsdatabaser.

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.

Afregningsformål.

Overholde gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og sundhedsretlig lovgivning.

Dokumentationspligt.

Undersøgelse af  datasikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.

Håndtering af forespørgsler og klager.

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, afgiver du i princippet personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at acceptere, at Lægehuset håndterer disse personoplysninger .

Konsekvensen af  manglende personoplysningerne  kan være, at vi ikke kan varetage formålene nævnt ovenfor i henhold til den lovgivning, vi i vores lægevirke er underlagt. Vi  kan således være afskåret fra lovligt af undersøge, diagnosticere og behandle dig.

 

Modtagelse af oplysninger

Vi modtager personoplysninger fra dig som patient.

Desuden fra  sundhedsfaglige samarbejdspartnere, f.eks. sygehuse, privathospitaler, speciallæger, laboratorier, fysioterapeuter, tandlæger  og lign.

Ved opslag i elektroniske journalsystemer, f.eks. Sundhed.dk og Det Fælles Medicinkort.

Ved attest forespørgsler og andre henvendelser fra den kommunale forvaltning eller henvendelser fra hjemmeplejen.

 

 

Det med småt:

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes  til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af Lægehuset

Vores databehandlere er  aktuelt:

Compugroup  Medical  (udbyder  og vedligeholder Lægehusets EDB-system  samt hjemmesiden Besøglægen)

DAK-E  (central registrering af behandlingsplaner for patienter med visse kroniske lidelser )

DMDD ( udbyder og vedligeholder det elektroniske laboratorie-rekvisitionsmodul  Webreq )

 

Opbevaringsperiode

Vi har  i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare journaloplysninger 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

 

Indsigt og klage over behandling af personoplysninger

Du har – med visse lovmæssige  begrænsninger  –  ret til indsigt i egne personoplysninger,  ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, f.eks.  Datatilsynet